Naslovna » Međunarodna saradnja

Međunarodni sporazumi

Strateški dokument za uspostavljanje saradnje sa međunarodnim organizacijama i drugim državama u oblasti razmene i zaštite tajnih podataka je Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije koja sadrži osnovna opredeljenja politike nacionalne bezbednosti Srbije. Ovim dokumentom Republika Srbija se opredelila da unapređuje odnose sa članicama Evropske unije, kao i članicama i partnerima NATO i izrazila uverenje da je nacionalna bezbednost usko povezana sa bezbednošću regiona jugoistočne Evrope i kontinenta u celini. U Strategiji su definisani osnovni izazovi, rizici i pretnje za bezbednost Republike Srbije.

Zaključivanjem sporazuma u oblasti razmene i zaštite tajnih podataka otvaraju se mogućnosti za bilateralnu, regionalnu i multilateralnu saradnju u suzbijanju globalnih izazova, rizika i pretnji, i učešće u upravljanju krizama i upravljanju granicom, suprotstavljanju terorizmu, organizovanom kriminalu i korupciji, ilegalnoj migraciji i trgovini ljudima, u zaštiti životne sredine, prirodnih resursa i zdravlja građana Republike Srbije.

Međunarodne organizacije i druge države sa kojim je zaključen sporazum o saradnji u oblasti razmene i zaštite tajnih podataka:

R. br. Država Godina zaključenja
1. NATO 2011. godina
2. Evropska unija 2011. godina
3. Slovačka 2011. godina
4. Bugarska 2011. godina
5. Češka 2013. godina
6. Slovenija 2013. godina
7. Bosna i Hercegovina 2013. godina
8. Makedonija 2014. godina
9. Španija 2014. godina
10. Ruska Federacija 2014. godina
11. Poljska 2015. godina
12. Rumunija 2017. godina
13. Kipar 2017. godina
14. Francuska 2018. godina
15. Luksemburg 2020. godina

Pokrenute su procedure za zaključivanje sporazuma sa: Italijom, Portugalom, Nemačkom, Crnom Gorom, Turskom, Mađarskom i Belorusijom.

Predstavnici Kancelarije Saveta su učestvovali u dve regionalne inicijative. Višegradska grupa je u Varšavi, u novembru 2011. godine, organizovala Konferenciju o zaštiti tajnih podataka. Takođe, Savet za regionalnu saradnju zemalja Jugoistočne Evrope (RCC) je u Sofiji, u maju 2011. godine, organizovao sastanak direktora organa nadležnih za zaštitu tajnih podataka, kao i sastanak Radne grupe u Tirani u novembru 2011. godine.

Predstavnici Kancelarija Saveta su 20. maja 2014. godine u Sarajevu, prisustvovali Četvrtoj konferenciji predstavnika nacionalnih bezbednosnih organa (South East European National Security Authorities - SEENSA) zemalja jugoistočne Evrope, koja je organizovana u saradnji Regionalnog Saveta za saradnju (Regional Cooperation Counsil - RCC) i Sektora za zaštitu tajnih podataka Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Kancelarija Saveta je, 23. oktobra 2014. godine u Beogradu, u saradnji sa Regionalnim savetom za saradnju (RCC), organizovala sastanak Tematske radne grupe Foruma nacionalnih bezbednosnih organa zemalja jugoistočne Evrope (SEENSA) za pitanja sajber odbrane. Na sastanku, na kome su učesnici prezentovali sopstvena iskustva u vezi normativnog i institucionalnog okvira sajber bezbednosti, zaključeno je, između ostalog: da se u okviru SEENSA organizuje obuka pripadnika nacionalnih bezbednosnih organa nadležnih za komunikacionu i informacionu bezbednost (CIS security authorities), kao i da se pripremi pravni okvir za saradnju članica SEENSA u oblasti sajber bezbednosti.

Delegacija Kancelarije Saveta prisustvovala je 25. novembra 2014. godine u Zagrebu sastanku direktora nacionalnih bezbednosnih organa regionalnog formata „Šest država“ (u daljem tekstu: „6S“): Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Crne Gore, Republike Srbije i Republike Slovenije. Cilj regionalne inicijative „6S“ je razmena iskustava u oblasti zaštite tajnih podataka između Hrvatske i Slovenije, članica NATO i EU, sa državama sa partnerskim statusom u tim organizacijama.

Takođe, predstavnici Kancelarije saveta su prisustvovali Petoj konferenciji predstavnika nacionalnih bezbednosnih organa (National Security Authority - NSA) zemalja jugoistočne Evrope koja je održana 20. maja 2015. godine u Skoplju, u organizaciji Regionalnog Saveta za saradnju (RCC) i Direkcije za bezbednost tajnih podataka Makedonije.

Predstavnici Kancelarije Saveta prisustvovali su 14.12.2016. godine u Sarajevu, Četvrtom sastanku direktora nacionalnih bezbednosnih organau okviru regionalnog formata 6S, kao i Šestoj Konferenciji SEENSA (Forum direktora nacionalnih bezbednosnih organa Jugoistočne Evrope) koji je održan 28.09.2016 u Podgorici.

U organizaciji Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka i Saveta za regionalnu saradnju (RCC), održana je u Beogradu 5. oktobra 2017. godine.

Sedma konferencija SEENSA (Forum direktora nacionalnih bezbednosnih organa Jugoistočne Evrope), dok je sledećeg dana, 6. oktobra, organizovan Peti regionalni sastanak direktora Nacionalnih bezbednosnih organa Inicijative „6S“ uz prisustvo predstavnika Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Crne Gore, i Republike Slovenije, što je bila prilika da se prezentuju nacionalni izveštaji o aktivnostima u prethodnom periodu, razmene iskustva i ukaže na izazove koji postoje u oblasti zaštite tajnih podataka kao i da se da novi impuls regionalnoj saradnji.

Predstavnici Kancelarije Saveta učestvovali su na Osmoj SEENSA i Šestoj 6 S Konferenciji u Sloveniji (Bled) od 10. do 12. septembra 2018. godine.

Međunarodni sporazumi

Međunarodni aranžmani

Važna dokumenta

Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti DOC PDF

Zakon o tajnosti podataka PDF DOC

Informator o radu DOC PDF

Preuzimanja

Obrazac bezbednosnog upitnika za fizička lica PDF

Obrazac bezbednosnog upitnika za pravna lica PDF

Uputstvo za popunjavanje bezbednosnog upitnika PDF

 Ukidanje pečata  Ukidanje pečata