Naslovna » O Kancelariji » Delokrug rada

Delokrug rada

Kancelarija Saveta osnovana je kao služba Vlade sa svojstvom pravnog lica.

U nadležnosti Kancelarije Saveta su, između ostalih, sledeće delatnosti:

  • Podrška radu Saveta za nacionalnu bezbednost i Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti, na osnovu Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije, Poslovnika o radu Saveta za nacionalnu bezbednost i Uredbe o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost;
  • Stručni nadzor nad primenom Zakona o tajnosti podataka;
  • Praćenje stanja i obezbeđivanje primene standarda i propisa u oblasti zaštite tajnih podataka;
  • Staranje o izvršavanju prihvaćenih međunarodnih obaveza i zaključenih međunarodnih sporazuma između Republike Srbije i drugih država, odnosno međunarodnih organa i organizacija u oblasti zaštite tajnih podataka i saradnja sa odgovarajućim organima stranih država i međunarodnih organizacija;
  • Vođenje Centralnog registra razmenjenih tajnih podataka i dokumenata R Srbije sa stranim državama i međunarodnim organizacijama ;
  • Vođenje evidencija o izdatim sertifikatima, odnosno dozvolama, kao i evidencija o odbijanju izdavanja sertifikata, odnosno dozvola;
  • Organizovanje obuke korisnika tajnih podataka u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima i propisima;
  • Opozivanje tajnosti podatka u skladu sa odredbama Zakona o tajnosti podataka;
  • Obavlja poslove koji se odnose na zaštitu tajnih podataka posle prestanka rada organa javne vlasti koji nemaju pravnog sledbenika,;
  • Sarađuje sa organima javne vlasti u sprovođenju Zakona o tajnosti podataka u okviru svoje nadležnosti i obavlja i druge poslove koji su predviđeni ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.