Naslovna » O Kancelariji » Delokrug rada » Podrška Savetu i Birou

Podrška Savetu za nacionalnu bezbednost i Birou za koordinaciju rada službi bezbednosti

Savet za nacionalnu bezbednost formiran je 2007 godine Zakonom o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije, kao telo za razmatranje pitanja od značaja za nacionalnu bezbednost i usmeravanje rada službi bezbednosti.

Za operativno usklađivanje rada službi bezbednosti osnovan je Biro za koordinaciju rada službi bezbednosti, a Kancelarija Saveta, kao stručna služba Vlade određena je da pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku radu Saveta i Biroа.

Inače, sam rad službi bezbednosti je pod demokratskom civilnom kontrolom Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Saveta za nacionalnu bezbednost, drugih državnih organa i javnosti, u skladu sa Zakonom.

Savet se, prema članu 5. Zakona, stara o nacionalnoj bezbednosti tako što:

 • razmatra pitanja iz oblasti odbrane, unutrašnjih poslova i rada službi bezbednosti;
 • razmatra međusobnu saradnju organa nadležnih za odbranu, organa nadležnih za unutrašnje poslove i službi bezbednosti i njihovu saradnju s drugim nadležnim državnim organima, kao i saradnju sa organima i službama bezbednosti stranih država i međunarodnih organizacija;
 • predlaže nadležnim državnim organima mere za unapređenje nacionalne bezbednosti;
 • razmatra predloge za unapređenje nacionalne bezbednosti koje mu upućuju organi nadležni za odbranu, organi nadležni za unutrašnje poslove, službe bezbednosti i drugi nadležni državni organi;
 • razmatra pitanja iz delokruga organa državne uprave, autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda koja su značajna za nacionalnu bezbednost;
 • razmatra i druga pitanja koja su značajna za nacionalnu bezbednost.

Savet usmerava i usklađuje rad službi bezbednosti tako što:

 • razmatra obaveštajno-bezbednosne procene i donosi zaključke kojima određuje prioritete i načine zaštite i usmerava ostvarivanje nacionalnih interesa koji se sprovode putem obaveštajno-bezbednosne delatnosti;
 • donosi zaključke u vezi s radom službi bezbednosti i Biroa za koordinaciju;
 • donosi zaključke kojima usmerava i usklađuje rad službi bezbednosti;
 • donosi zaključke kojima usmerava saradnju službi bezbednosti sa službama bezbednosti stranih država i međunarodnih organizacija;
 • donosi zaključke kojima usklađuje delatnosti državnih organa koje su posvećene međunarodnoj saradnji u oblasti nacionalne bezbednosti i odbrane;
 • prati izvršavanje zaključaka koje je doneo;
 • daje mišljenja o predlozima godišnjih i srednjoročnih planova rada službi bezbednosti;
 • daje mišljenja Vladi o predlozima budžeta službi bezbednosti i prati realizaciju odobrenih budžetskih sredstava;
 • daje mišljenje Vladi o predlogu za postavljenje i razrešenje direktora službi bezbednosti.

Takođe, Savet se stara o usaglašenoj primeni propisa i standarda za zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih propisa kojima se štite ljudska prava koja mogu da budu ugrožena razmenom informacija ili drugim operativnim radnjama.

Članovi Saveta su: predsednik Republike; predsednik Vlade; ministar odbrane; ministar nutrašnjih poslova; ministar pravde; načelnik Generalštaba Vojske Srbije; direktori službi bezbednosti.

Savet ima sekretara Saveta, koji učestvuje u radu Saveta i stara se o izvršavanju zaključaka Saveta i obavlja druge poslove od značaja za rad Saveta. Sekretara Saveta imenuje i razrešava predsednik Republike.

Biro za koordinaciju rada službi bezbednosti operativno usklađuje rad službi bezbednosti i izvršava zaključke Saveta o pitanjima iz svoje nadležnosti. Biro za koordinaciju posebno:

 • utvrđuje zadatke koji se izvršavaju operativnim usklađivanjem delatnosti službi bezbednosti i službi bezbednosti i drugih državnih organa i s tim u vezi koordinira njihove aktivnosti;
 • utvrđuje način operativnog usklađivanja u pojedinim slučajevima;
 • osniva mešovite radne grupe za operativne zadatke koji se izvršavaju operativnim usklađivanjem delatnosti i utvrđuje njihove zadatke;
 • analizira rezultate operativnog usklađivanja i o tome po potrebi izveštava Savet, a najmanje jednom u šest meseci.

Rad Biroa podrobnije se uređuje Poslovnikom Saveta.

Članovi Biroa su direktori službi bezbednosti i sekretar Saveta, a u radu Biroa mogu po pozivu da učestvuju:

 • predstavnici Ministarstva spoljnih poslova;
 • direktor policije i načelnici uprava policije;
 • Republički javni tužilac;
 • direktor Uprave carina;
 • rukovodioci drugih državnih organa, organizacija i institucija.

Kancelarija Saveta obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Saveta i Biroa, a naročito:

 • poslove u vezi sa sazivanjem i pripremanjem sednica Saveta;
 • stručne poslove u vezi sa praćenjem sprovođenja smernica i zaključaka Saveta;
 • poslove stručne i administrativno-tehničke podrške Birou za koordinaciju;
 • čuva i stavlja na uvid članovima Saveta izveštaje i druga akta Saveta.