Naslovna » O Kancelariji » Zakonski okvir

Zakonski okvir

Kancelarija Saveta je obavezna da se u obavljanju poslova iz svog delokruga pridržava načelnih stavova i smernica Vlade koji se odnose na bezbednosnu politiku Republike Srbije.

U tom smislu, nadležnosti Kancelarije Saveta, kao i normativni okvir za njeno postupanje određeni su odredbama sledećih akata:

 • Ustav Republike Srbije
 • Zakon o Vladi („Službeni glasnik RS“, broj 55/05, 71/05, 101/07, 65/2008)
 • Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 79/05)
 • Zakon o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, broj 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka i 116/08)
 • Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 116/07 i 72/2012)
 • Zakon o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS“, broj 104/09)
 • Zakon o odbrani („Službeni glasnik RS“, broj 116/07, 88/09, 104/09)
 • Zakon o Vojsci Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 116/07, 88/09)
 • Zakon o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 101/05, 63/09)
 • Zakon o BIA („Službeni glasnik RS“, broj 42/2002, 111/09)
 • Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji ("Službeni glasnik RS", br. 88/2009)
 • Zakon o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS“, broj 62/06, 63/06-ispravka, 115/06-ispravka i 101/07)
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 97/2008, 104/2009, 68/2012, 107/2012)
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, broj 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010)
 • Krivični zakonik („Službeni glasnik RS“, broj 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013)
 • Zakon o zaštiti poslovne tajne („Službeni glasnik RS“, broj 72/11)
 • Uredba o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost („Službeni glasnik RS“, br. 12/2009)
 • Uredba o obrascima bezbednosnih upitnika („Službeni glasnik RS”, broj 30/10)
 • Uredba o sadržini, obliku i načinu dostavljanja sertifikata za pristup tajnim podacima („Službeni glasnik RS”, broj 54/10)
 • Uredba o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata ("Službeni glasnik RS", br. 72/2010)
 • Uredba o uvećanju plate državnih službenika i nameštenika koji obavljaju poslove u vezi sa zaštitom tajnih podataka u KSNB i ZTP i Ministarstvu pravde („Službeni glasnik RS”, broj 79/10)
 • Uredba o sadržini, obliku i načinu vođenja evidencija za pristup tajnim podacima („Službeni glasnik RS”, broj 89/10)
 • Uredba o načinu i postupku označavanja tajnosti podataka, odnosno dokumenata („Službeni glasnik RS”, broj 8/11)
 • Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS”, broj 8/11)
 • Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka u informaciono-telekomunikacionim sistemima („Službeni glasnik RS”, broj 53/11)
 • Uredba o posebnim merama nadzora nad postupanjem sa tajnim podacima („Službeni glasnik RS“, broj 90/2011)
 • Uredba o posebnim merama fizičko-tehničke zaštite tajnih podataka („Službeni glasnik RS“, broj 097/2011)
 • Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „DRŽAVNA TAJNA“ i „STROGO POVERLJIVO“ („Službeni glasnik RS“, broj 46/2013)
 • Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka koje se odnose na utvrđivanje ispunjenosti organizacionih i tehničkih uslova po osnovu ugovornog odnosa („Službeni glasnik RS“, broj 63/2013)
 • Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „POVERLJIVO“ i „INTERNO“ u Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS“, broj 70/2013)
 • Pravilnik o službenoj legitimaciji i načinu rada lica ovlašćenih za vršenje nadzora nad sprovođenjem zakona („Službeni glasnik RS“, broj 85/2013)
 • Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „POVERLJIVO“ i „INTERNO“ u KSNBiZTP („Službeni glasnik RS“, broj 86/2013)
 • Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „POVERLJIVO“ i „INTERNO“ u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS“, broj 105/2013)
 • Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „POVERLJIVO“ i „INTERNO“ u Ministarstvu odbrane („Službeni glasnik RS“, broj 66/2014)
 • Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „POVERLJIVO“ i „INTERNO“ u organima javne vlasti („Službeni glasnik RS“, broj 79/2014)
 • Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti („Službeni glasnik RS“, broj 82/2014)