Насловна » О Канцеларији » Делокруг рада » Заштита тајних података

Заштита тајних података

Канцеларија Савета је стручна служба Владе са својством правног лица, у чијој су надлежности одређени послови спровођења и контроле примене закона о тајности података и надзор над спровођењем закона.

У делокругу рада који се односи на систем заштите тајних података Канцеларија Савета поступа у складу са Законом о тајности података и пратећом нормативом која се односи на предметну материју.

Сходно одредбама Закона, Канцеларије Савета, између осталог:

 • прима захтеве органа јавне власти за издавање безбедносних сертификата за приступ тајним подацима и поступа по захтевима за издавање сертификата и дозвола;
 • издаје безбедносне сертификате, за физичка и правна лица, за приступ тајним подацима;
 • доставља сертификат и упознаје корисника са прописаним условима за поступање са тајним подацима, као и правним и другим последицама њиховог неовлашћеног коришћења;
 • обезбеђује примену стандарда и прописа у области заштите тајних података;
 • предлаже образац безбедносног упитника;
 • предлаже образац препоруке, сертификата и дозволе;
 • води евиденцију о издатим сертификатима, односно дозволама, као и евиденцију о одбијању издавања сертификата, односно дозвола;
 • организује обуку корисника тајних података у складу са стандардима и прописима;
 • предлаже Влади план заштите тајних података за ванредне и хитне случајеве;
 • опозива тајност податка у складу са одредбама Закона о тајности података;
 • после престанка органа јавне власти који немају правног следбеника, обавља послове који се односе на заштиту тајних података;
 • преузима тајне податке органа јавне власти који су престали да постоје, а немају правног следбеника, односно задужује други орган јавне власти за чување и коришћење тих података;
 • сарађује са органима јавне власти у спровођењу овог закона у оквиру своје надлежности;
 • обавља и друге послове који су предвиђени овим законом о тајности података и прописима донетим на основу тог закона;
 • подноси Влади годишњи извештај о активностима у оквиру надлежности Канцеларије Савета;
 • образује, води и обезбеђује Централни регистар страних тајних података и докумената;
 • стара се о извршавању прихваћених међународних обавеза и закључених међународних споразума између Републике Србије и других држава, односно међународних органа и организација у области заштите тајних података и сарађује са одговарајућим органима страних држава и међународних организација;
 • обавештава страну државу, односно међународну организацију о безбедности страних тајних података добијених у међународној размени;
 • прима обавештења од стране државе, односно међународне организације о безбедности тајних података које је Република Србија предала у међународној размени.